Wskaźniki płynności

--- reklama ---
Nie daj się oszukać funduszom inwestycyjnym! Osiągnij regularny zysk inwestując samodzielnie w akcje na rynku kapitałowym. Zobacz więcej >>


Wskaźniki płynności

Wskaźniki płynności (wskaźniki zdolności do regulowania zobowiązań ) są jednymi z ważniejszych wskaźników finansowych, na które inwestor powinien zwracać szczególną uwagę  podczas analizy sprawozdania finansowego ( więcej na temat wskaźników na stronie wskaźniki finansowe) Wskaźniki płynności określają zdolność spółki do wywiązywania się z bieżących zobowiązań. Ostrzegają inwestora przed możliwością upadłości spółki w przypadku utraty płynności. Do wskaźników płynności należą:

1) wskaźnik płynności bieżącej;

2) wskaźnik płynności szybkiej;

3) wskaźnik płynności gotówkowej;

4) kapitał obrotowy w dniach obrotu.

Ad 1) wskaźnik płynności bieżącej jest podstawowym wskaźnikiem płynności finansowej.

Wylicza się go na podstawie ilorazu aktyw obrotowych do zobowiązań bieżących

wskaźnik  płynności bieżącej = aktywa obrotowe / zobowiązania bieżące

Informuje w jakim stopniu spółka jest zdolna do uregulowania swoich bieżących zobowiązań aktywami obrotowymi. Jego wartość powinna się mieścić w przedziale 1,3 – 2,0. Jest to wartość wzorcowa. Niższe wartości oznaczają, że spółka ma lub w najbliższej przyszłości będzie miała problemy z uregulowaniem płatności w terminie. Natomiast wartości wyższe świadczą o przechowywaniu przez spółkę zbyt dużo niewykorzystanych środków finansowych, posiada zbyt duże zapasy lub trudno ściągalne należności.

Ad2) wskaźnik szybkiej płynności jest uzupełnieniem wskaźnika płynności bieżącej.

Zasady jego wyliczania są identyczne jak przy wskaźniku płynności bieżącej. Jedynie aktywa obrotowe zostają pomniejszone o zapasy i krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, które z powodu swojej stosunkowo małej płynności słabo zabezpieczają bieżące zobowiązania.

wskaźnik szybkiej płynności = aktywa obrotowe – zapasy – krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe / zobowiązania bieżące

Jako wartość wzorcową przyjmuje się wartość 1, która oznacza, że spółka jest w stanie pokryć swoje krótkoterminowe zobowiązania, płynnymi aktywami finansowymi.

Ad 3) wskaźnik  płynności gotówkowej służy do określania wypłacalności spółki w bardzo krótkim okresie (bezzwłocznie).

wskaźnik  płynności gotówkowej = środki pieniężne i inne aktywa pieniężne / zobowiązania bieżące

Jest to iloraz środków pieniężnych i innych aktyw pieniężnych do zobowiązań bieżących. Za jego wartość wzorcową przyjmuje się 0,2.

Ad 4) kapitał obrotowy w dniach obrotu określa na ile dni obrotu wystarczy kapitału

obrotowego.

kapitał obrotowy / sprzedaż netto x 360 dni

Wraz ze wzrostem sprzedaży jego wartość maleje. Aby nie dopuścić do utraty płynności zarząd spółki powinien go odpowiednio zwiększać proporcjonalnie do wzrostu sprzedaży.

Zobacz także interesujące frazy:

  • wskaźniki płynności finansowej;
  • wskaźniki płynności interpretacja.